Đăng nhập

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie Trợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie
Có thể có một số khoá học cho phép khách vãng lai truy cập

Bạn chưa đăng kí thành viên?

教職員工帳號 = 員工編號

,基於保護個資安全, 將於 99 年 9 月 25 日起, 只限用員工編號登入本系統, 員工編號可從教務系統查詢,或登入 https://ccweb1.ncnu.edu.tw/query_staffid/ 後即可得知個人員工編號.

==========================

學生帳號  = 學號

 

Đăng nhập bằng tài khoản của bạn trên: