NCNU Moodle 使用問題討論區

您好,關於同儕互評的功能

 
Hình của 94107011 林佑運
您好,關於同儕互評的功能
Bởi 94107011 林佑運 - Monday, 29 September 2008, 2:37 PM
 

在教學裡面的連結好像失效了。

想請問看看有沒有人有使用過的經驗可以分享一下?

Hình của admin 簡文章
回應: 您好,關於同儕互評的功能
Bởi admin 簡文章 - Wednesday, 1 October 2008, 4:41 PM