Đăng nhập

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie Trợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie
Có thể có một số khoá học cho phép khách vãng lai truy cập

Bạn chưa đăng kí thành viên?

教職員工帳號 = 員工編號

,基於保護個資安全, 將於 99 年 9 月 25 日起, 只限用員工編號登入本系統, 員工編號可用身分證號登入教務系統(http://admwww.cc.ncnu.edu.tw), 登入後教務系統最底下狀態欄會列出您的員工編號.

==========================

學生帳號  = 學號

 

Đăng nhập bằng tài khoản của bạn trên: