NCNU Moodle FAQ

設定課程專用 Chat Room

 
Hình của admin 簡文章
設定課程專用 Chat Room
Bởi admin 簡文章 - Tuesday, 19 September 2006, 1:51 PM
 

Step 1:

g7

Step 2:

g8