NCNU Moodle FAQ

關於Moodle 輔助說明

 
Hình của admin 簡文章
回應: 關於Moodle 輔助說明
Bởi admin 簡文章 - Thursday, 3 March 2011, 11:02 PM
 
是否可以說清楚那一個 輔助說明 有問題 .
Hình của 99213036 林俊賢
回應: 關於Moodle 輔助說明
Bởi 99213036 林俊賢 - Friday, 4 March 2011, 5:34 PM
 
是位在「實作作業(含學生自評)」那一個