Các diễn đàn

Diễn đàn Mô tả Số chủ đề RSS
最新消息
一般通告與新聞
4 Hiển thị các thông tin theo chuẩn RSS đối với  '{$a}' các bài viết
系統公告

系統公告

89 Hiển thị các thông tin theo chuẩn RSS đối với  '{$a}' các bài viết
NCNU Moodle 使用問題討論區
課程資訊網(Moodle)使用問題討論區, 只要是 Moodle 上的問題, 大家都可以上來發問.
181 Hiển thị các thông tin theo chuẩn RSS đối với  '{$a}' các bài viết
NCNU Moodle FAQ
暨大課程資訊網的常見問題集
40 Hiển thị các thông tin theo chuẩn RSS đối với  '{$a}' các bài viết
校務行政e化系統問題討論區
有關本校校務行政e化系統的任何問題都可以在這裡反應, 業務包括: 校務系統, CCSERVER網域, 教職員工生的個人網頁, 暨大公文精靈, 暨大公文管理系統,暨大公務訊息,線上人事差假系統 ... 只要是計中系統組負責的系統都可以.
4 Hiển thị các thông tin theo chuẩn RSS đối với  '{$a}' các bài viết
校務行政e化系統 FAQ
有關本校校務行政e化系統的任何問題都可以在這裡找到答案, 業務包括: 校務系統, CCSERVER網域, 教職員工生的個人網頁, 暨大公文精靈, 暨大公文管理系統,暨大公務訊息,線上人事差假系統 ... 只要是計中系統組負責的系統都可以.
0 Hiển thị các thông tin theo chuẩn RSS đối với  '{$a}' các bài viết