Mục blog của president 蘇玉龍

Hình của president 蘇玉龍
Bởi president 蘇玉龍 - Sunday, 8 June 2008, 1:12 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

有很多老師教學真的很認真,但是就是不會用電腦,

無法把珍貴的資料留下來,這是其可惜之處.

 

 

 

  
RSS