NCNU Moodle 2.3 FAQ

如何退選 [ 巨匠電腦全校授權數位教材 ] 課程

 
Hình của admin 簡文章
如何退選 [ 巨匠電腦全校授權數位教材 ] 課程
Bởi admin 簡文章 - Wednesday, 27 March 2013, 3:59 PM
 

如何退選 [ 巨匠電腦全校授權數位教材 ] 課程, 請參考下圖: