NCNU Moodle 使用問題討論區

請問上傳檔案大小

 
Imagen de admin 簡文章
回應: 請問上傳檔案大小
de admin 簡文章 - jueves, 4 de junio de 2009, 09:06
 

因為考慮伺服器硬碟空間及系統效能等因素, 故上傳檔案大小限制為

20 M Bytes, 如果檔案大小於 20 M, 請用壓縮軟體壓縮小於 20 M 再

upload, 或將大檔分割幾個小檔.

 

                              計網中心系統組 簡文章