NCNU Moodle FAQ

請問如何設計意見調查問卷

 
Hình của smhung 洪上茗
請問如何設計意見調查問卷
Bởi smhung 洪上茗 - Thursday, 14 December 2006, 4:24 PM
 

簡組長您好:

                    我想自製意見調查問卷,而且題目非常多(並非單一題而以)我不想用本來就有的問卷,請問該如何進行??還是要一題一題的po上網

 

在此,謝謝回應~~~

Hình của admin 簡文章
回應: 請問如何設計意見調查問卷
Bởi admin 簡文章 - Tuesday, 19 December 2006, 11:08 AM
 
目前本校的 Moodle 系統只有5種固定問卷的問卷調查功能, 並沒有客製化功能.
Hình của admin 簡文章
回應: 請問如何設計意見調查問卷
Bởi admin 簡文章 - Tuesday, 26 December 2006, 3:22 PM
 
新的問卷(調查)模組 已經開放使用 !