Mục blog của 97213529 郭益銘

Hình của 97213529 郭益銘
Bởi 97213529 郭益銘 - Thứ Ba, 2 Tháng Mười Hai 2008, 3:31 CH
Bất kỳ ai trên thế giới
Select Store_No,Total from  (SELECT Sale.Store_No, SUM(Sale.Units_Sold* Item.Unit_Price) as Total from Sale, Item where Sale.Item_No = Item.Item_No group by Sale.Store_No)
where Total  IN (Select Max(Total) from (SELECT Sale.Store_No, SUM(Sale.Units_Sold* Item.Unit_Price) as Total from Sale, Item where Sale.Item_No = Item.Item_No group by Sale.Store_No))