Mục blog của admin 系統管理

Bởi admin 系統管理 - Chủ Nhật, 1 Tháng Mười 2006, 12:00 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

     因為在製作 NCNU Moodle 線上教學教材, 發現使用 [標籤] 時, 經常會

發生錯誤, 寫入資料庫失敗.

      花了二個小時, 終於找到 Moodle 原始程式的錯誤, 程式碼已更正 OK,

有空再 Post http://moodle.org

Thẻ từ khoá:
 

  
RSS