Mục blog của hhwangtommy 王鴻勲

2019pix
Bởi hhwangtommy 王鴻勲 - Thứ Sáu, 17 Tháng Mười 2008, 1:01 PM
Bất kỳ ai trên thế giới

Q:身是菩提樹,心如明鏡臺,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。

A:菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃?

Thẻ từ khoá:
 

  
RSS