Mục blog của 97213529 郭益銘

Bởi 97213529 郭益銘 - Thứ Ba, 2 Tháng Mười Hai 2008, 4:36 PM
Bất kỳ ai trên thế giới

Select Store.Sales_Region, dog from

(Select Store.Sales_Region, SUM(Total) as dog from

(SELECT  Sale.Store_No, SUM(Sale.Units_Sold* Item.Unit_Price) as Total

from Sale, Item

where Sale.Item_No = Item.Item_No group by Sale.Store_No) , Store

where Sale.Store_No = Store.Store_No

group by Store.Sales_Region)

where dog =

(Select Max(dog) from
(Select Store.Sales_Region, SUM(Total) as dog from
(SELECT  Sale.Store_No, SUM(Sale.Units_Sold* Item.Unit_Price) as Total

from Sale, Item

where Sale.Item_No = Item.Item_No group by Sale.Store_No) , Store

where Sale.Store_No = Store.Store_No

group by Store.Sales_Region))
Thẻ từ khoá:
 

  
RSS