งานมอบหมาย

สัปดาห์ งานมอบหมาย กำหนดส่ง การส่งงาน คะแนนที่ได้
w10,21/4 白先勇,王禎和,王文興 期中作業:小說創作 พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2022, 12:00AM -
w14,19/5 朱西甯,朱天文,朱天心 預習心得 พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2022, 3:00PM -
w15,26/5 袁哲生,黃啟泰 預習心得 พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2022, 3:00PM -
w16,2/6 期未考 答案卷 พฤหัสบดี, 2 มิถุนายน 2022, 5:00PM -