Bài tập

tuần Bài tập Hạn chót Bài nộp Điểm
w10,21/4 白先勇,王禎和,王文興 期中作業:小說創作 Thứ Năm, 21 Tháng Tư 2022, 12:00 AM -
w14,19/5 朱西甯,朱天文,朱天心 預習心得 Thứ Năm, 19 Tháng Năm 2022, 3:00 PM -
w15,26/5 袁哲生,黃啟泰 預習心得 Thứ Năm, 26 Tháng Năm 2022, 3:00 PM -
w16,2/6 期未考 答案卷 Thứ Năm, 2 Tháng Sáu 2022, 5:00 PM -