NCNU Moodle 使用問題討論區

已經加選了 但是課程資訊網還是沒有課程資料

已經加選了 但是課程資訊網還是沒有課程資料

von 95325526 吳政聰 -
Anzahl Antworten: 1

已經人工加選完畢,教務系統內也已經有資料了。但課程資訊網還是沒有把課程加入。請問該怎麼辦呢? 該課程不允許訪客進入 

                                                                              急著交作業的學生 

Als Antwort auf 95325526 吳政聰

回應: 已經加選了 但是課程資訊網還是沒有課程資料

von admin 系統管理 -

系統程式因為有點問題, 選課資料只同步到 10月1日,

現在已經 OK 了.