So why Monet?

Welcome to the Monet focus group! So why did you choose Monet and not Pissaro?

(Chưa có chủ đề thảo luận nào trong diễn đàn này)