So why Pissarro

Welcome to the Pissaro focus group! So why did you choose Pissaro and not Monet?
(Chưa có chủ đề thảo luận nào trong diễn đàn này)