#include "reg51.h" sbit RS=0x90;/* P1.0 */sbit RW=

Sở thích của người dùng

  • 101323061 陶棋德