Mục blog của 101213021 王筱淳

Bởi 101213021 王筱淳 - Thứ Tư, 10 Tháng Tư 2013, 6:23 PM
Bất kỳ ai trên thế giới

public static boolean isDateVaild(int year,int month,int day){
    if(year<0)
        return false;
    return true;
}

or

public static int isDateVaild(int year,int month,int day){
    if(year<0)
        return 1;
    return 2;
}

 

  
RSS